Phương án sáp nhập các thôn, KDC trên địa bàn thành phố Chí Linh

Thứ ba - 23/04/2019 22:28 - 5210 lượt xem
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Theo Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh, thành phố Chí Linh sẽ có 15 thôn, KDC mới được thành lập. Như vậy, sau thành lập, thành phố Chí Linh có 156 thôn, KDC, giảm 5 thôn, KDC so với trước kia. Cụ thể: Phường Cổ Thành có 12 KDC (giảm 1 KDC so với trước kia); Phường Hoàng Tiến có 07 KDC (giảm 01 KDC); Phường Tân Dân có 09 KDC (giảm 01); Phường Hoàng Tân có 06 KDC (giảm 1); Phường Bến Tắm có 08 KDC (giảm 5 KDC); Phường Chí Minh có 08 KDC (giảm 1); Phường Văn An có 09 KDC (giảm 2 KDC); Phường Văn Đức có 11 KDC (giảm 01); Xã Hoàng Hoa Thám có 06 thôn (giảm 1 thôn); Xã Bắc An có 09 thôn (giảm 1 thôn so với trước kia). Các xã- phường còn lại không tiến hành chia tách, sáp nhập bởi số đơn vị hành chính đáp ứng đủ các tiêu chí về quy mô dân số, địa giới hành chính và những điều kiện khác. Danh sách cụ thể như sau:
1. Phường Cổ Thành: Hiện tại có 13 Khu dân cư, thành lập 01 KDC mới
Thành lập Khu dân cư Cổ Châu phường Cổ Thành trên cơ sở nhập toàn bộ  15,21 ha điện tích tự nhiên; 54 hộ gia đình, 191 nhân khẩu của Khu dân cư Cải Cách với Khu dân cư Cổ Châu có diện tích tự nhiên 73,24 ha; 203 hộ gia đình, 652 nhân khẩu.
Khu dân cư Cổ Châu có diện tích tự nhiên 88,45 ha; 257 hộ gia đình, 843 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Đường 17B; Tây giáp Khu dân cư Phao Tân; Nam giáp Khu dân cư Đồng Tâm; Bắc giáp Khu dân cư Nam Đoài.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Cổ Thành có 12 khu dẫn cư: Cổ Châu, Thông Lộc, Nam Đông, Nam Đoài, Ninh Giàng, Đồng Tâm, Tu Ninh, Hòa Bình, Thành Lập, An Ninh, Lý Dương, Phao Tân.

2. Phường Hoàng Tiến: Hiện tại có 08 Khu dân cư, thành lập 01 KDC mới
Thành lập Khu dân cư Tân Tiến phường Hoàng Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 373,70 ha diện tích tự nhiên; 30 hộ gia đình, 70 nhân khẩu của Khu dân cư Ngũ Đài với Khu dân cư Tân Tiến có diện tích tự nhiên 194,94 ha; 125 hộ gia đình, 409 nhân khẩu.
Khu dân cư Tân Tiến có diện tích tự nhiên 568,64 ha; 155 hộ gia đình, 479 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); Tây giáp Phường Bến Tắm; Nam giáp Khu dân cư Hoàng Gián Cũ và Trại giam Hoàng Tiến; Bắc giáp xã Bắc An.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Hoàng Tiến có 07 khu dân cư: Tân Tiến, Phục Thiện, Trung Tâm, Đông Công, Hoàng Giản Mới, Hoàng Gián Cũ, Trại Trống.

3. Phường Tân Dân: Hiện tại có 10 Khu dân cư, thành lập 01 KDC mới
Thành lập Khu dân cư Vọng Cầu phường Tân Dân trên cơ sở nhập toàn bộ 35 ha diện tích tự nhiên; 57 hộ gia đình, 175 nhân khẩu của Khu dân cư Vọng Thúc với Khu dân cư Cầu Quan có diện tích tự nhiên 130 ha; 211 hộ gia đình, 586 nhân khẩu.
Khu dân cư Vọng Cầu có diện tích tự nhiên 165 ha; 268 hộ gia đình, 761 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp huyện Kinh Môn; Tây giáp Khu dân cư Mạc Động; Nam giáp phường Đồng Lạc; Bắc giáp phường An Lạc.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Tân Dân có 09 khu dân cư: Vọng Cầu, Triêu, Nội, Kỹ Sơn Trên, Kỹ Sơn Dưới, Giang Thượng, Giang Hạ, Mạc Động, Tư Giang.

4. Phường Hoàng Tân: Hiện tại có 07 Khu dân cư, thành lập 01 KDC mới
Thành lập Khu dân cư Đồng Tân phường Hoàng Tân trên cơ sở nhập toàn bộ 34,08 ha diện tích tự nhiên; 60 hộ gia đình, 187 nhân khẩu của Khu dân cư Minh Tân với Khu dân cư Đồng Chóc có diện tích tự nhiên 122,03 ha; 202 hộ gia đình, 676 nhân khẩu.
Khu dân cư Đồng Tân có diện tích tự nhiên 156,11 ha; 262 hộ gia đình, 863 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp phường Hoàng Tiến; Tây giáp Khu dân cư Bến Tắm; Nam giáp Khu dân cư Đại Bát; Bắc giáp phường Bến Tắm.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Hoàng Tân có 06 khu dân cư: Đồng Tân, Bến Tắm, Đại Bộ, Đọ Xá, Đại Bát, Đại Tân.

5. Phường Bến Tắm: Hiện tại có 13 Khu dân cư, thành lập 05 KDC mới.
1. Thành lập Khu dân cư Trung Tâm phường Bến Tắm trên cơ sở nhập toàn bộ 73 ha điện tích tự nhiên; 75 hộ gia đình, 236 nhân khẩu của Khu dân cư Tân An với Khu dân cư Trung Tâm có diện tích tự nhiên 19 ha; 232 hộ gia đình, 716 nhân khẩu.
Khu dân cư Trung Tâm có diện tích tự nhiên 92 ha; 307 hộ gia đình, 952 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư Chế Biến và Khu dân cư Trường Quan, Tây giáp xã Bắc An; Nam giáp phường Hoàng Tân, Bắc giáp Khu dân cư 3.
5.2. Thành lập Khu dân cư Chế Biến phường Bến Tắm trên cơ sở nhập toàn bộ 20 ha diện tích tự nhiên; 63 hộ gia đình, 198 nhân khẩu của Khu dân cư Nguyễn Trãi với Khu dân cư Chế Biến có diện tích tự nhiên 18 ha; 176 hộ gia đình, 310 nhân khẩu.
Khu dân cư Chế Biến có diện tích tự nhiên 38 ha; 239 hộ gia đình, 508 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư Bắc Nội, Tây giáp Khu dân cư Trung Tâm, Nam giáp phường Hoàng Tân, Bắc giáp Khu dân cư Trường Quan.
5.3. Thành lập Khu dân cư Bắc Nội phường Bến Tắm trên cơ sở nhập toàn bộ 165 ha diện tích tự nhiên; 102 hộ gia đình, 316 nhân khẩu của Khu dân cư Trại Mét với Khu dân cư Bắc Nội có điện tích tự nhiên 78 ha; 185 hộ gia đình, 565 nhân khẩu.
Khu dân cư Bắc Nội có điện tích tự nhiên 243 ha; 287 hộ gia đình, 881 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư Hố Dầu, Tây giáp Khu dân cư Chế Biến, Bắc giáp Khu dân cư Trường Quan, Nam giáp phường Hoàng Tân.
5.4. Thành lập Khu dân cư Phú Lợi phường Bến Tắm trên cơ sở nhập toàn bộ 137 ha diện tích tự nhiên; 215 hộ gia đình, 704 nhân khẩu của Khu dân cư Khu 9 với Khu dân cư Hố Gồm có diện tích tự nhiên 158 ha; 97 hộ gia đình, 313 nhân khẩu
KDC Phú Lợi có diện tích tự nhiên 295 ha; 312 hộ gia đình, 1.017 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp phường Hoàng Tiến, Tây giáp xã Bắc An, Đắc giáp Xã Hoàng Hoa Thám, Nam giáp Khu dân cư Trường Quan và KDC Khu 3.
5.5. Thành lập Khu dân cư Trường Quan phường Bến Tắm trên cơ sở nhập toàn bộ 175 ha diện tích tự nhiên; 126 hộ gia đình, 327 nhân khẩu của Khu dân cư Trại Quan với Khu dân cư Khu 2 có diện tích tự nhiên 108 ha; 101 hộ gia đình, 310 nhân khẩu.
Khu dân cư Trường Quan có diện tích tự nhiên 283 ha; 227 hộ gia đình, 707 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư Hố Dầu, Tây giáp Khu dân cư Trung Tâm và Khu dân cư Khu 3, Bắc giáp Khu dân cư Hố Dầu và Khu dân cư Phú Lợi, Nam giáp khu dân cư Bắc Nội và Khu dân cư Chế Biến.
Sau khi thành lập các KDC mới, phường Bến Tắm có 08 KDC: Trung Tâm, Chế Biến, Bắc Nội, Phú Lợi, Trường Quan, Hố Dầu, Trại Gạo, Khu 3.

6. Phường Chí Minh: Hiện tại có 09 KDC, thành. lập 01 KDC mới :
Thành lập Khu dân cư Nhân Hưng phường Chí Minh trên cơ sở nhập toàn bộ 76,48 ha diện tích tự nhiên; 150 hộ gia đình, 504 nhân khẩu của Khu dân cư An Hưng với Khu dân cư Nhân Hậu có diện tích tự nhiên 109,12 ha; 263 hộ gia đình, 752 nhân khẩu.
Khu dân cư Nhân Hưng có diện tích tự nhiên 185,60 ha; 413 hộ gia đình, 1256 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp phường Thái Học; Tây giáp khu dân cư Văn Giai; Nam giáp phường Tân Dân; Bắc giáp khu dân cư Khang Thọ và khu dân cư Thanh Trung.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Chí Minh có 08 khu dân cư: Nhân Hưng, Mật Sơn, Chùa Vần, Thanh Trung, Khang Thọ, Đồi Thông, Nẻo, Văn Giai.

7. Phường Văn An, hiện tại có 11 KDC, thành lập 02 Khu dân cư mới
7.1. Thành lập Khu dân cư Kiệt Đông phường Văn An trên cơ sở nhập toàn bộ 30,0 ha điện tích tự nhiên; 63 hộ gia đình, 212 nhân khẩu của Khu dân cư Núi Đá với Khu dân cư Kiệt Đông có diện tích tự nhiên 101,0 ha; 225 hộ gia đình, 772 nhân khẩu.
Khu dân cư Kiệt Đông có diện tích tự nhiên 131,0 ha; 288 hộ gia đình, 984 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp phường Chí Minh; Tây giáp khu dân cư Kiệt Đoài; Nam giáp sông Kinh Thây; Bắc giáp khu dân cư Tường.
7.2. Thành lập Khu dân cư Kiệt Đoài phường Văn An trên cơ sở nhập toàn bộ 70,0 ha diện tích tự nhiên; 134 hộ gia đình, 400 nhân khẩu của Khu dân cư Trại Mới với Khu dân cư Kiệt Đoài có diện tích tự nhiên 125,0 ha; 272 hộ gia đình, 900 nhân khẩu.
Khu dân cư Kiệt Đoài có diện tích tự nhiên 195,0 ha; 406 hộ gia đình, 1300 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp khu dân cư Kiệt Đông; Tây giáp khu dân cư Kiệt Thượng; Nam giáp sông Kinh Thầy; Bắc giáp khu dân cư Trại Sen.
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Văn An có 09 khu dân cư: Kiệt Đông, Kiệt Đoài, Kiệt Thượng, Trại Thượng, Kinh Trung, Tường, Trại Sen, Hữu Lộc, Kỳ Đặc.

8. Phường Văn Đức: Hiện tại có 12 KDC, thành lập 01 Khu dân cư mới
Thành lập Khu dân cư Kênh Giang phường Văn Đức trên cơ sở nhập toàn bộ 51,0 ha diện tích tự nhiên; 62 hộ gia đình, 205 nhân khẩu của KDC Tân Lập với KDC Nam Hải có diện tích tự nhiên 25,0 ha; 142 hộ gia đình, 391 nhân khẩu.
Khu dân cư Kênh Giang có diện tích tự nhiên 76,0 ha; 204 hộ gia đình,. 596 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); Tây giáp Khu dân cư Kênh Mai I; Nam giáp xã Lê Ninh và xã Bạch Đằng (huyện Kinh.Môn); Bắc giáp thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).
Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Văn Đức có 11 khu dân cư: Kênh Giang, Kênh Mai 1, Kênh Mai 2, Đông Xá, Bến Đò, Bích Nham, Khê Khẩu, Vĩnh Đại 1, Vĩnh Đại 2, Vĩnh Long, Bích Thủy.

9. Xã Hoàng Hoa Thám: Hiện tại có 07 thôn, thành lập 01 thôn mới
Thành lập Thôn Đá Bạc, Xã Hoàng Hoa Thám trên cơ sở nhập toàn bộ 418,0 ha diện tích tự nhiên; 82 hộ gia đình, 325 nhân khẩu của thôn Đá Bạc 1 với thôn Đá Bạc 2 có diện tích tự nhiên 248,0 ha; 74 hộ gia đình, 311 nhân khẩu.
Thôn Đá Bạc có diện tích tự nhiên 666 ha; 156 hộ gia đình, 636 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thôn Hố Sếu và thôn Tân Lập; Tây giáp thôn Hố Giải; Nam giáp thôn Hố Sếu; Bắc giáp thôn Thanh Mai.
Sau khi thành lập thôn Đá Bạc, xã Hoàng Hoa Thám có 06 thôn: Đá Bạc, Đồng Châu, Thanh Mai, Tân Lập, Hố Sếu, Hố Giải.

10. Xã Bắc An: Hiện tại có 10 thôn, thành lập 01 thôn mới
Thành lập Thôn Mệnh Trường xã Bắc An trên cơ sở nhập toàn bộ 91,04 ha diện tích tự nhiên; 66 hộ gia đình; 250 nhân khẩu của thôn Trường An với thôn Cô Mệnh có diện tích tự nhiên 456,05 ha; 207 hộ gia đình, 857 nhân khẩu.
Thôn Mệnh Trường có diện tích tự nhiên 547,09 ha; 273 hộ gia đình, 1.107 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thôn Vành Liệng; Tây giáp thôn Bãi Thảo 2; Nam giáp thôn Chín Thượng; Bắc giáp xã Hoàng Hoa Thám.
Sau khi thành lập thôn Mệnh Trường, xã Bắc An có 09 thôn: Mệnh Trường, Bãi Thảo 1, Bãi Thảo 2, Bãi Thảo 3, Vành Liệng, Lộc Đa, Chín Hạ, Chín Thượng, Trại Sắt.

Các xã, phường còn lại giữ nguyên các thôn, Khu dân cư.
Nguồn: HĐND tỉnh Hải Dương

© Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội Người Chí Linh tại Đài Loan phát triển và quản lý. Phản hồi, đóng góp thông tin qua email: [email protected] 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây