Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Chủ nhật - 24/01/2016 12:16 - 1900 lượt xem
Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái:
a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Là Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: nội chính; ngân sách địa phương; quy hoạch; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên khoáng sản; cải cách hành chính; công tác cán bộ; công tác thanh tra; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
c) Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh.
d) Theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Quân sự, Công an, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thi hành án dân sự và Trường Chính trị tỉnh.
đ) Phụ trách thành phố Hải Dương, huyện Kinh Môn.
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, đất đai vệ sinh môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học công nghệ, công thương. Đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Là Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh hợp tác xã tỉnh.
c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.
+ Đề án “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020”.
+ Đề án “Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội”.
+ Đề án “Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn”.
d) Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
đ) Phụ trách huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh.
e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, đổi mới phát triển doanh nghiệp, kinh tế đối ngoại, quyết định chủ trương đầu tư các dự án. Là Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Kho bạc, Cục thuế, Cục Thống kê, Hải quan Hải Dương và Dự trữ quốc gia khu vực Hải Hưng.
c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:
+ Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội”.
d) Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
đ) Phụ trách huyện Ninh Giang.
e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Là Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan báo chí của tỉnh; các tổ chức bảo hiểm, công tác ngoại vụ, tôn giáo, dân tộc, công tác hội, công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách:
+ Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020”.
+ Đề án “Đầu tư, phát triển khu di tích Côn Sơn  - Kiếp Bạc”.
+ Đề án “Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020”.
d) Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo tỉnh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
đ) Phụ trách huyện Cẩm Giàng và huyện Tứ Kỳ.
e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Mai Khương:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và quản lý Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh; theo dõi và chỉ đạo công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Là Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Phụ trách huyện Gia Lộc.
c) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Ngọc Phi:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác an ninh trật tự.
b) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”; Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.
c) Phụ trách huyện Kim Thành.
d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
7. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Duyệt:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác quốc phòng - quân sự địa phương;
b) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân và Ban chỉ đạo Hậu cần địa phương - hậu cần nhân dân tỉnh.
c) Phụ trách huyện Thanh Miện.
d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
8. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hưng:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính, ngân sách.
b) Làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh; Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh.
c) Phụ trách huyện Nam Sách.
d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
9. Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Văn Tỏ:
a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo công tác Nội vụ, Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Là Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Làm Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
c) Phụ trách huyện Bình Giang.
d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả bài viết: VP UBND tỉnh

Nguồn tin: haiduong.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây