Ban quản lý di tích Chí Linh tuyển dụng viên chức năm 2018

Thứ ba - 25/09/2018 22:01 - 4572 lượt xem
Thực hiện Công văn số 316/SNV-CCVC ngày 11/5/2018 của Sở Nội vụ Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Ban quản lý di tích Chí Linh năm 2018.
Ban quản lý di tích Chí Linh thông báo chỉ tiêu xét tuyển viên chức chức của Ban quản lý di tích Chí Linh năm 2018, cụ thể như sau:
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH
 
 
 
Số:  12  /TB-BQLDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                      Chí Linh, ngày 24 tháng 09 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức 
Ban quản lý Di tích Chí Linh - năm 2018
 
 
 
Thực hiện Công văn số 316/SNV-CCVC ngày 11/5/2018 của Sở Nội vụ Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Ban quản lý di tích Chí Linh năm 2018.
Ban quản lý di tích Chí Linh thông báo chỉ tiêu xét tuyển viên chức chức của Ban quản lý di tích Chí Linh năm 2018, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
1.2. Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
2. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và ngành (chuyên ngành) cần tuyển: 
- Chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng năm 2018: 14 chỉ tiêu
- Vị trí việc làm và ngành (chuyên ngành) cần tuyển:
+ Vị trí việc làm Quản lý, khai thác di tích: 12 chỉ tiêu
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Lịch sử, Văn hóa học, Văn hóa du lịch, Ngoại ngữ - Du lịch, Ngữ văn, Bảo tàng, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Việt Nam học, Văn hóa dân tộc thiểu số, Quan hệ công chúng;
+ Vị trí việc làm Kế toán : 01 chỉ tiêu:
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán - Tài chính;
+ Vị trí việc làm Văn thư, thủ quỹ: 01 chỉ tiêu:
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị hành chính, Quản trị doanh nghiệp, Văn thư - Lưu trữ;
Chỉ tiêu chi tiết, số lượng viên chức cần tuyển, vị trí việc làm, ngành đào tạo tuyển dụng theo từng vị trí việc làm được đăng tải tại cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Di tích thị xã Chí Linh Dulichchilinh.com, được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã; trụ sở làm việc của Ban quản lý di tích Chí Linh và phát trên Đài phát thanh thị xã Chí Linh.
3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyn, thời hạn và địa đim nộp hồ sơ dự tuyn, số điện thoại liên hệ;
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:
1.  Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển:
- Mức thu phí dự tuyển theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC  ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Phí dự tuyển: 500.000đ/01 thí sinh.
3.3. Thời gian, địa đim tiếp nhận nộp hồ sơ:
          - Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2018 đến hết ngày 22/10/2018 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở làm việc của Ban quản lý di tích Chí Linh (Đền Liệt sĩ, phố Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
4. Hình thức và nội dung, thời gian và địa đikiểm tra, sát hạch:
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;
- Nội dung xét tuyển:
+  Xét kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển).
+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (Nội dung: theo Danh mục tài liệu chi tiết đã ban hành).
- Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo triệu tập đến các thí sinh dự tuyển theo quy định;
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý di tích Chí Linh (Đền Liệt sĩ, phố Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), số điện thoại : 0965.68.68.68 (trong giờ hành chính) các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Ban quản lý di tích Chí Linh năm 2018./.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Văn Dũng 
--------------------------------
GIỚI THIỆU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CHÍ LINH
Ban Quản lý Di tích thị xã Chí Linh được thành lập theo quyết định số 4876  - QĐ UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày  31/12/2007
Thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương có 9 di tích đã được xếp hạng Quốc gia, 9 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh.  Trong số 9 di tích xếp hạng quốc gia, tỉnh Hải Dương quản lý  hai di tích đó là Côn Sơn và  Kiếp Bạc. Khi Ban Quản lý Di tích Chí Linh chưa thành lập, các di tích còn lại đều do các xã, phường có di tích quản lý. Ban Quản lý Di tích Chí Linh thành lập, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh,  đang  lần lượt nhận bàn giao và quản lý các di tích trên địa bàn của thị xã Chí Linh. Ban Quản lý di tích Chí Linh đã nhận bàn giao từ xã và trực tiếp quản lý các di tích sau:
- Đền thờ nhà giáo Chu Văn An
- Đền Sinh – Đền Hóa
- Khu di tích đền Cao
- Đền Gốm
- Chùa Thanh Mai
- Đền Quốc Phụ
- Đền thờ Nguyễn Thị Duệ
Chức năng nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển các khu di tích và hoạt động của Ban, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.
2. Tham mưu lập dự án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các khu di tích - danh thắng thuộc phạm vi thị xã quản lý. Tham gia thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch và các công trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích - danh thắng trên địa bàn thị xã.
3. Tổ chức bảo vệ, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các di tích được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện việc quản lý hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa; phối hợp lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hóa.
4. Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích văn hóa, lịch sử được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. Lập báo cáo tu sửa cấp thiết các di tích trong phạm vị giao quản lý.
5. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu, sưu tầm, điền dã, khai quật khảo cổ học, tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của các di tích được giao quản lý theo quy định của Luật Di sản Văn hóa và các quy định của pháp luật.
6. Chủ trì, phối hợp với các xã, phường có di tích và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ tại các di tích.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Ban quản lý di tích trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức, phát triển các hoạt động dịch vụ tại các khu di tích được giao quản lý, kết nối du lịch quảng bá di tích - danh thắng, danh nhân; hướng dẫn các Ban quản lý di tích trên địa bàn thị xã tổ chức các dịch vụ theo quy định.
9. Tổ chức công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan các khu di tích - danh thắng được giao quản lý.
10. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Ban với UBND thị xã, Phòng Văn hóa - Thông tin và cơ quan có liên quan theo quy định.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động của Ban quản lý theo phân cấp và quy định của Nhà nước, của tỉnh.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây