Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã

Chủ nhật - 07/10/2018 15:14 - 4982 lượt xem
Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã
Đến năm 2030, Chí Linh sẽ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã
Theo Đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, từ nay đến năm 2030, thị xã Chí Linh sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định
Theo nội dung đề án, đối với thành phố Chí Linh, sau khi thành phố Chí Linh được thành lập thì diện tích tự nhiên là 282,03 km2, dân số 215.377 người. Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13; Tiêu chuẩn thành phố thuộc tỉnh: Quy mô dân số từ ≥150.000 người; Diện tích tự nhiên từ ≥150 km2. Do vậy đã bảo đảm về tiêu chuẩn diện tích và dân số theo quy định.

Đối với các phường và xã, kết quả rà soát tiêu chuẩn về diện tích, dân số của các phường, xã (số liệu tính đến ngày 30/6/2018) theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, cụ thể như sau:
a) 06 phường mới thành lập: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức (sáp nhập xã Kênh Giang vào xã Văn Đức), Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành đều đạt tiêu chí về diện tích và dân số của đơn vị hành chính phường theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích ≥ 5,5 km2, dân số ≥7.000 người), cụ thể:
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Phường Hoàng Tiến 15,7 6.417 Đạt
2 Phường An Lạc 10,7 7.113 Đạt
3 Phường Văn Đức 15,45 10.616 Đạt
4 Phường Đồng Lạc 11,537 7.536 Đạt
5 Phường Tân Dân 9,385 7.691 Đạt
6 Phường Cổ Thành 8,16 7.246 Đạt

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó công nhận xã Hoàng Tiến là xã miền núi giai đoạn 2016 – 2020; theo quy định tại mục b Khoản 2 Điều 31 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 “thành lập đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao, biên giới hoặc khu vực có giá trị đặc biệt về di sản văn hóa, lịch sử và du lịch đã được cấp có thẩm quyền công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế thì tiêu chuẩn quy mô dân số có thể thấp hơn nhưng phải đạt từ 50% trở lên, các tiêu chuẩn còn lại phải đạt quy định tại Chương I của Nghị quyết”, hiện trạng dân số xã Hoàng Tiến đạt 91% tiêu chuẩn. Đánh giá rà soát: Đạt.
b) Đối với các phường hiện có theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích
≥ 5,5 km2, dân số ≥ 7000 người)
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Phường Phả Lại 13,41 17.518 Đạt
2 Phường Văn An 15,028 10.191 Đạt
3 Phường Chí Minh 11,66 10.333 Đạt
4 Phường Sao Đỏ 4,917 25.735 Đạt 89,4%
5 Phường Thái Học 7,912 5.885 Đạt
6 Phường Cộng Hòa 28,125 16.647 Đạt
7 Phường Hoàng Tân 10,51 7.208 Đạt
8 Phường Bến Tắm 20,39 5.890 Đạt

c) Các xã còn lại đã được công nhận là xã miền núi giai đoạn 2016 – 2020; Theo tiêu chuẩn xã miền núi, vùng cao tại điều 3 Mục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.
Đối với các xã miền núi( diện tích 50 km2, dân số 5000 người)
STT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
( km2)
DÂN SỐ
(Người)
ĐÁNH GIÁ
1 Xã Lê Lợi 26,17 10.570 Đạt 52,34% về
diện tích
2 Xã Bắc An 27,838 5.133 Đạt 55,67% về
diện tích
3 Xã Hưng Đạo 12,77 5.771 Đạt 25,5% về
diện tích
4 Xã Hoàng Hoa Thám 28,053 3.150 Đạt 57,06% về
diện tích và
63% về dân số
5 Xã Nhân Huệ 5,22 3.632 Đạt 10,44% về
diện tích và đạt
72,6% về dân
số

d) Qua rà soát, thị xã Chí Linh có:
- 02 xã đạt >50% tiêu chuẩn về diện tích và đạt tiêu chuẩn dân số là xã Bắc An; Lê Lợi.
- 01 xã đạt tiêu chuẩn về dân số, nhưng không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích là xã Hưng Đạo;
- 01 xã đạt>50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số là xã Hoàng Hoa Thám;
- 01 xã đạt >50% tiêu chuẩn về dân số nhưng không đạt 50% tiêu chuẩn về diệntích là xã Nhân Huệ.
đ) Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã như sau:
- Giai đoạn từ nay đến năm 2021:
Đã tiến hành sáp nhập xã Kênh Giang và xã Văn Đức để thành lập phường Văn Đức (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã).
- Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030:
+ Năm 2023, sẽ tiến hành điều chỉnh một phần diện tích và dân số của phường Cộng Hòa (phần giáp ranh với phường Sao Đỏ) để nhập vào diện tích tự nhiên của phường Sao Đỏ sao cho đảm bảo diện tích sau sáp nhập của phường Sao Đỏ đạt tiêu chuẩn của phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (diện tích ≥ 5,5 km2, dân số ≥ 7000 người). Vị trí địa lý của phường Sao Đỏ sau sáp nhập không thay đổi: Đông giáp phường Hoàng Tân; Tây giáp phường Chí Minh, Văn An; Nam giáp phường Thái Học; Bắc giáp phường Cộng Hòa.
+ Năm 2027 sẽ tiến hành sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã Hoàng Hoa Thám và Bắc An thành 01 xã mới (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã). Xã mới sau sáp nhập có 55,891 km2 diện tích tự nhiên và 8.283 người; đảm bảo yêu cầu đơn vị hành chính xã miền núi, vùng cao tại điều 3 Mục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 (Đối với các xã miền núi diện tích ≥ 50 km2, dân số ≥ 5000 người). Khi sáp nhập thành 01 xã, thành phố có phương án sắp sếp, giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức, không chuyên trách dôi dư đảm bảo theo đúng quy định.
+ Năm 2027 sẽ tiến hành điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lê Lợi nhập vào xã Hưng Đạo đảm bảo đủ điều kiện xã Hưng Đạo đạt ≥ 7.000 người.
Từ năm 2021 – 2030, thành phố tập trung đầu tư xây dựng 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo đạt các tiêu chí của phường và lập Đề án thành lập 02 phường Lê Lợi và Hưng Đạo trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo. Khi thành lập phường thì 02 xã Lê Lợi và Hưng Đạo đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với thuận lợi về vị trí địa lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp; tỷ trọng nông nghiệp giảm nhưng tăng về năng suất, chất lượng; hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng, mở rộng tiến đến đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới cần tập trung phát huy, giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được và tập trung xây dựng phát triển kinh
tế - xã hội và cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu hướng tới thành lập phường của thành phố
Chí Linh.
+ Tập trung đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của xã Nhân Huệ bảo đảm đạt điều kiện, tiêu chuẩn của phường để đến năm 2029 sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nhân Huệ với phường Cổ Thành (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã). Khi sáp nhập thành 01 phường, thành phố có phương án sắp sếp, giải quyết chế độ cho các cán bộ, công chức,  không chuyên trách dôi dư đảm bảo theo đúng quy định.
Như vậy, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đối với thành phố Chí Linh: trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã; giai đoạn 2022-2030 giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã.

 
NGUYỄN NGỌC HỒNG

© Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội Người Chí Linh tại Đài Loan phát triển và quản lý. Phản hồi, đóng góp thông tin qua email: [email protected] 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

qh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây