Nguồn gốc, ý nghĩa của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn   |    Lễ Liên Hoa Hội Thượng tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019   |    Nhiều nét mới tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019   |    Khẩn trương hoàn chỉnh các phần việc phục vụ lễ hội   |    Hơn 73,2 tỷ đồng nâng cấp lưới điện ở Chí Linh   |    Tưng bừng Lễ khai bút đầu xuân và khai mạc hội sách xuân Kỷ Hợi năm 2019   |    Giếng Ngọc chùa Côn Sơn   |    Nét đẹp khai bút đầu Xuân của người Việt   |    Ngôi đền cầu tự nổi tiếng ở thành phố Chí Linh   |    Công tác chuẩn bị Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 đã sẵn sàng   |    Khu công nghiệp Cộng Hòa - Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư   |    Chí Linh tạo dấu mốc phát triển mới   |    Trường Đại học Sao Đỏ công bố phương án tuyển sinh năm 2019   |    Nữ trạng nguyên duy nhất trong sử Việt sáng tạo cách dạy học từ xa   |    Sản vật quê hương đi vào tiềm thức người dân   |    Hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái các di tích tại Chí Linh đầu xuân   |    Năm mới nhất định sẽ đạt nhiều thắng lợi mới   |    Sức xuân mới ở Văn Đức và Kênh Giang   |    Xuân về trên thành phố trẻ   |    Hải Dương: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xứ Đông   |   

Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc kêu gọi phát tâm công đức xây dựng tòa Cửa phẩm liên hoa

Thứ sáu - 06/11/2015 18:17 - 1621 lượt xem
Lễ khởi công xây dựng tòa Cửu phẩm Liên hoa chùa Côn Sơn
Lễ khởi công xây dựng tòa Cửu phẩm Liên hoa chùa Côn Sơn
Chùa Côn Sơn là một trong những trung tâm của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Sau năm 1329, khi đệ tam tổ Huyền Quang trụ trì chùa Côn Sơn, ngài cho xây dựng ở sân nhà tổ một tòa tháp có thể xoay được gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa (hay Cối Kinh). Trong nghệ thuật Phật giáo, Cửu Phẩm Liên Hoa là một biểu tượng tối cao của thế giới Cực Lạc - nơi đón nhận linh hồn của những thiện tâm, thiện đức vãng sinh về thế giới tịnh độ, tránh vào kiếp địa ngục luân hồi.
Thực hiện Quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 2699A/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Dự án đầu tư xây dựng công trình dựng lại tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh". Quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục công trình: Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa, Nhà Tổ đường, Nhà Hậu đường, Tả, hữu hậu hành lang, Các công trình phụ trợ.
Chủ đầu tư: Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 03203.882.400
Tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo
Mục tiêu đầu tư: Bảo tồn di tích, phục vụ tín ngưỡng, lễ hội, nghiên cứu, tham quan du lịch.
Cấp công trình: Công trình văn hóa, cấp đặc biệt.
Tổng mức đầu tư: 75.853.891.000đ
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn công đức của nhân dân.
Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2016.
Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc trân trọng kính báo, kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phát tâm công đức của các tập thể, cá nhân để "Dự án đầu tư xây dựng công trình dựng lại tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn" thành công tốt đẹp. 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG
________________
Số:    2800        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Hải Dương, ngày  10     tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

_____________________ __________________
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Dựng lại tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06-02-2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18-9-2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn -Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22-6-2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Báo cáo kết quả phản biện số 78/BC-LHH ngày 20-4-2012 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Văn bản số 293/DSVH-DT ngày 07-6-2012 của Cục Di sản văn hóa thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học bảo tồn di tích về “Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích đền Kiếp Bạc và Dự án đầu tư xây dựng phục hồi Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Thông báo số 630-TB/TU ngày 29-10-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo thuộc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh;
Căn cứ Biên bản họp ngày 08-01-2013 về báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học tại hiện trường chùa Côn Sơn năm 2012 giữa Viện khảo cổ học Việt Nam và Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc;
Căn cứ Văn bản số 203/DSVH-DT ngày 31-3-2014 của Cục Di sản văn hóa thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học bảo tồn di tích về “Dự án phục hồi Tòa Cửu phẩm liên hoa và tôn tạo Tổ đường, Hậu đường chùa Côn Sơn” thuộc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Văn bản số 1662/BVHTTDL-DSVH ngày 26-5-2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự án Dựng lại Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn;
Căn cứ Văn bản số 14740/BTC-DT ngày 16-10-2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án thuộc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Văn bản số 7602/BKHĐT-LĐVX ngày 23-10-2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án khởi công mới thuộc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Tờ trình số 2387/TTr-KHĐT-TĐĐT ngày 06 tháng 11 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Dựng lại tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Dựng lại tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.
3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Bá Tuấn, kiến trúc sư.
5. Mục tiêu đầu tư: Khôi phục Tòa Cửu phẩm liên hoa cũng như các hạng mục đã có của chùa Côn Sơn nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu và tham quan du lịch cũng như tín ngưỡng của nhân dân trong cả nước.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
6.1. Tòa Cửu phẩm liên hoa: Vị trí xây dựng công trình dựa trên kết quả khảo cổ học.
a) Nhà Phẩm: Nhà Phẩm mặt bằng hình chữ nhật, gồm 5 gian với 24 cột, diện tích xây dựng 159,3m2; hệ thống cột, vì mái bằng gỗ lim.
          Kiến trúc: Nhà 3 tầng mái với 8 cột cái và 16 cột quân, không gian giữa 4 cột cái trung tâm đặt tháp Cửu phẩm liên hoa bằng gỗ; tượng Phật Adiđà đặt tại tầng trên cùng. Bao che tầng 1 nhà Phẩm bằng hệ vách gỗ tại vị trí hàng cột quân; bố trí cầu thang lên tầng 2 và tầng 3; gian chính giữa và hai hồi bố trí cửa.
          b) Tòa Cửu phẩm liên hoa: Tòa Cửu phẩm liên hoa hình bát giác với 9 tầng chạm sen, chia thành 3 cấp: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Các cột góc tháp nối từ bệ tòa tháp lên đài sen tầng 1 chạm rồng, từ tầng 2 lên tầng 9 chạm đốt trúc. Tòa cửu phẩm liên hoa quay được; kết cấu trục quay bằng một thân gỗ lim cao từ chân tháp đến đỉnh tòa tháp; chân trục cối quay bằng kim loại.
          * Công trình sử dụng vật gạch bát, ngói mũi hài tráng men, đá xanh; kết cấu chịu lực bằng gỗ lim, các thành phần trang trí được làm bằng gỗ mít, gỗ vàng tâm và gỗ dổi được sơn son thếp vàng.
6.2. Nhà Tổ đường:
- Hạ giải nhà Tổ đường hiện có, dịch chuyển về phía sau khoảng 19m so với vị trí cũ. Quy mô nhà Tổ đường giữ nguyên (185,4m2); gia cố, tôn tạo một số cấu kiện bị hư hỏng, không phù hợp; xây dựng mới hệ thống móng, tường, phòng chống mối; bài trí lại hệ thống thờ tự cho phù hợp.
- Khai quật khảo cổ học tại vị trí nhà Tổ đường sau khi hạ giải.
          6.3. Nhà Hậu đường:
          - Xây mới nhà Hậu đường phía sau nhà Tổ đường, diện tích xây dựng 206,3m2. Kiến trúc: nhà hình chữ nhất, gồm 9 gian, vì kèo con chồng đấu sen thu hồi bít đốc. Kết cấu: móng xây đá hộc; chân tảng đá xanh; cột, hoành, rui… bằng gỗ lim. Hoàn thiện: mái lợp ngói mũi hài, nền lát gạch bát, cửa bằng gỗ lim.
- Bài trí đồ thờ và tượng các vị Hậu tổ bên trong nhà.
          6.4. Tả, hữu hậu hành lang: Kéo dài tả hữu hậu hành lang thêm 6 gian mỗi bên; tường xây gạch đặc, mặt trong trát vữa xi măng quét vôi, mặt ngoài để trần miết mạch; hệ khung đỡ mái bằng gỗ lim; chân đá tảng, bó hè bằng đá xanh; nền lát gạch bát, hình chữ công; mái lợp ngói mũi hài; rui, hoành bằng gỗ lim.
          6.5. Các công trình phụ trợ: Cổng phụ; sân, vườn, đường nội bộ; hệ thống thoát nước; hệ thống chiếu sáng ngoài nhà; nhà bao che thi công.
          Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống mối cho các công trình.
(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư như trong hồ sơ dự án do Công ty TNHH kiến trúc Hoàng Đạo lập được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định, trình).
7. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên chùa Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.
8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5.000,0m2.
9. Phương án giải phóng mặt bằng: Do công trình được xây dựng nằm trong khuôn viên hiện có của chùa Côn Sơn nên không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
10. Giải pháp xây dựng (thiết kế cơ sở): Theo phương án thiết kế do Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo lập được Cục Di sản văn hóa tham gia ý kiến tại Văn bản số 203/DSVH-DT ngày 31-3-2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại Văn bản số 1662/BVHTTDL-DSVH ngày 26-5-2014, Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại Văn bản số 315/SXD-KT&HT ngày 20-6-2014, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại Văn bản số 663/SVHTTDL-DSVH ngày 27-6-2014.
11. Loại, cấp công trình: Công trình văn hóa, cấp đặc biệt.
12. Tổng mức đầu tư: 75.853.819.000 đồng (Bẩy mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, tám trăm mười chín nghìn đồng).
Trong đó: - Chi phí xây dựng: 62.734.346.000 đồng
  - Chi phí quản lý dự án: 1.157.169.000 đồng
  - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.559.422.000 đồng
  - Chi phí khác: 507.080.000 đồng
  - Dự phòng: 6.895.802.000 đồng
13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ; vốn ngân sách tỉnh; nguồn công đức; nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân.
          14. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2016.
 
Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 để tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh; Trưởng ban Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh); Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
  CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Nguyễn Văn Quế);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Vũ Đức Chén);
- CV: Thoan, Thư;
- Lưu: VT, Trọng Hải (21b).
 
 
Đã ký
 
 
 

Nguyễn Mạnh Hiển

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Du lịch Hải Dương
Bài viết được xem nhiều
CÔN SƠN - KIẾP BẠC:
HÀNH TRÌNH DI SẢN

CẨM NANG DU LỊCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC
CẨM NANG DU LỊCH HẢI DƯƠNG
DI TÍCH, DANH THẮNG, LỄ HỘI Ở CHÍ LINH
 
Quốc gia truy cập
Flag Counter
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay1,347
  • Tháng hiện tại301,363
  • Tổng lượt truy cập13,514,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây